Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JKP SUBOTICAGAS, Subotica

10.04.2018 | Oglas za posao

JKP “SUBOTICAGAS” SUBOTICA

 

Raspisuje konkurs za  INFORMATIČARA na određeno vreme.

 

Radni zadaci:

-              radi na projektovanju i implementaciji računarskog sistema, kao i njegovom razvoju, održavanju i administraciji,

-              radi na izradi i implementaciji novih računarskih programa vezanih za poboljšanje poslovanja preduzeća,

-              radi na razvoju i održavanju  postojećih računarskih programa, kao i na njihovoj integraciji i međusobnoj razmeni podataka,

-              vrši kontrolu rada računarskih programa, posebno prilikom obrade podataka,

-              vrši kontrolu procesa stvaranja izlaznih faktura i dostavlja podatke na  štampanje,

-              obavlja poslove vezane za zaštitu podataka, kao i njihovo skladištenje

-              vodi evidenciju i kontrolu o postavljanju računarske opreme i pribora,

-              obavlja edukaciju radne snage za rad na računarima i služi im kao ispomoć pri obavljanju komplikovanijih operacija,

-              obavlja poslove vezane za marketinške potrebe firme u elektronskoj formi.

-    učestvuje u izračunavanju svih ulaznih i izlaznih parametara vezanih za cene i

               količine gasa,  alokacije, izračunavanje kapaciteta gasa za svakog pojedinačnog

               korisnika,

-              u saradnji sa razvojno-tehničkim i finansijskim odelenjem vrši formiranje izlaznih računa, za sve vrste potrošača i korisnika usluga preduzeća,

-              vrši kontrolu izlaznih parametara, kako računski, tako i logički,

-              vrši izradu svih potrebnih tabelarnih pregleda i analiza koji se odnose na količine utrošenog gasa, ostvarenu distributivnu maržu, mrežarinu i potencijalnu dobit preduzeća i ostalo,

-              učestvuje u planiranju javnih nabavki sa stanovišta strukture i cene potrebnih materijala,

-              predlaže osavremenjavanje računarskih programa i opreme,

-              izrađuje i ažurira internet stranicu Preduzeća,

-              dostavlja podatke i sarađuje sa angažovanom programerskom firmom,

-              obučava Samostalnog referenta izgradnje i distribucije za obavljanje poslova u cilju održavanja funkcionisanja informacionog sistema Preduzeća (povereni poslovi),

-              postupa po Pravilniku o bezbednosti informacionog – komunikacionog sistema JKP Suboticagas Subotica,

-              radi i druge poslove iz delokruga rada Preduzeća, u skladu sa svojim kvalifikacijama i sposobnostima, po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Uslovi za obavljanje poslova:

 

Stepen školske spreme:          VII1

Smer – struka:                         tehnička, ekonomska

Godina radnog iskustva:         2

Posebni uslovi:                       služi se engleskim jezikom, poznaje programiranje računarskih sistema

 

Svoje biografije možete dostaviti do 16.04.2018. godine na prijemni šalter preduzeća ili mailom na office@suboticagas.co.rs