Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JKP SUBOTICAGAS, Subotica

14.05.2018 | OBAVEŠTENJE I. O USLOVIMA I NAČINU PREDAJE ZAHTEVA ZA BESPLATAN GASNI PRIKLJUČAK KATEGORIJE 1 „MALA POTROŠNJA - DOMAĆINSTVO“ u 2018.god.

Obaveštavamo cenjene buduće korisnike prirodnog gasa koji žele da dobiju besplatan gasni priključak o sledećem:

1.      Budući korisnik prirodnog gasa-fizičko lice da bi mogao da preda zahtev za besplatan gasni priključak treba da ispunjava sledeće uslove:

·         da do dana podnošenja zahteva nije ostvario pravo, odnosno predao zahtev za besplatan gasni priključak

·         da će gas u slučaju dobijanja besplatnog gasnog priključka koristiti za grejanje objekta najmanje tri godine (o ovome se daje pisana izjava)

 

2.      Zahtev za besplatan gasni priključak i Izjavu da će u slučaju izgradnje gasnog priključka budući korisnik gasa koristiti isti za grejanje objekta najmanje tri godine, podnosi se lično, na obrascu, uz prilaganje fotokopije lične karte.

Ukoliko je podnosilac star ili bolestan (bolest se dokazuje lekarskim nalazom) i  zbog toga nije u mogućnosti lično da preda isti  umesto njega to može učiniti neko od članova porodice uz ovlašćenje podnosioca zahteva.

3.      Prilikom predaje Zahteva i Izjave, podnosilac odnosno ovlašćeno lice potpisuje spisak sa rednim brojem i datumom predaje dokumentacije na šalteru;

4.      Ukoliko se utvrdi da postoje osnovni uslovi (da postoji izgrađeni ulični gasovod i da je objekat legalizovan, ili da je u toku legalizacija), poziva se podnosilac Zahteva (telefonom i pismenim putem) da u određenom roku preda List nepokretnosti i Kopiju plana za objekat za koji je predat Zahtev za besplatan gasni priključak ne stariji od 6 meseci;

5.      Podnosilac zahteva ispunjava Izjavu o PDV-u;

6.      Ukoliko se ne ispoštuje rok za predaju kompletne dokumentacije, smatraće se da zahtev nije ni podnet, te se naknadno dokumentacija ne može podnositi.

7.      Prednost za dobijanje besplatnog gasnog priključka ima podnosilac zahteva koji nije priključen na daljinski sistem grejanja.

 

Zahtevi za besplatni gasni priključak moći će se podnositi počev od 21.05.2018. godine na šalteru Preduzeća u vremenskom periodu od 8,00 do 14,00 časova. Zahtevi se primaju do popunjavanja broja predivđenih Planom poslovanja Preduzeća za 2018. godinu.