Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja objavljuju

JP VRBAS-GAS, Vrbas

26.12.2017 | ODLUKA o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

На основу члана члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014) и члана 35. Сатута ЈП ″Врбас-гас″ Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП ″Врбас-гас″ Врбас донео је

ОДЛУКУ о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

83.447,00

1.2

Г-4

84.287,00

1.3

Г-6

89.087,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

66.758,00

2.2

Г-4

67.430,00

2.3

Г-6

71.270,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

987,93

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.997,00

4.2

Г-4

5.996,00

4.3

Г-6

9.993,00

Ова одлука се објављује на интернет страници www.vrbasgas.com и примењује од 1. јануара 2018. године. Број: 01-1226/2017 У Врбасу, 30.11.2017. године Председник Надзорног органа Петар Канкараш