Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

15.12.2017

Saglasnost na planove EMS ADSavet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 15.12.2017. godine doneo odluku o davanju saglasnosti na Plan razvoja prenosnog sistema za period 2017-2026. godina i Plan investicija u prenosni sistem za period 2017-2019. godina koje je kao operator prenosnog sistema donelo Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ (EMS AD).

BEOGRAD, 15. decembar 2017. - Saglasnost na Pravila o radu prenosnog sistema EMS AD

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 15.12.2017. godine doneo odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ (EMS AD), kojima se uređuju odnosi između operatora prenosnog sistema i korisnika tog sistema.

BEOGRAD, 14. decembar 2017. - Utvrđene cene sistemskih i pomoćnih usluga u elektroenergetskom sistemu za 2018. godinu

U skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/14) Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je 8. decembra 2017. godine, Odluku o cenama sistemskih i pomoćnih usluga u elektroenergetskom sistemu za 2018. godinu.

BEOGRAD, 8. decembar 2017. - Saglasnost na sporazume o korišćenju prekograničnih kapaciteta

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici 8. decembra dao saglasnost na Sporazume između operatora prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD i operatora prenosnih sistema Rumunije (Transelektrika), Makedonije (MEPSO), Mađarske (MAVIR), Bugarske, (EAD), Bosne i Hercegovine (NOSBIH) i Hrvatske (HOPS) o postupku i načinu raspodele prava korišćenja prekograničnih kapaciteta i pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima za 2018. godinu.

BEOGRAD, 2. oktobar 2017. - TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANjE STAMBENOG PROSTORA GREJNA SEZONA 2017/2018.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja u Srbiji). Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2017/2018. (prema cenama iz oktobra 2017.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.500 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 37 hiljada dinara za sezonu.

BEOGRAD, 21. septembar 2017. - Srpski i bugarski regulator razgovarali o pitanjima ključnim za bilateralnu saradnju

Dana 21. septembra u Beogradu je održan sastanak Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) i Regulatorne komisije za energetiku i vodoprivredu Republike Bugarske (KEVR). Razgovori su održani tokom zvanične posete delegacije KEVRkako bi se proširile oblasti saradnje između dva regulatora.

BEOGRAD, 31. avgust 2017. - Počinje primena izmenjenih metodologija za cene pristupa sistemu za distribuciju i cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj 31. avgusta 2017. dao saglasnost na odluke o cenama pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa koje su doneli operatori distributivnog sistema i cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje koje su doneli javni snabdevači prirodnim gasom. Ovim se ne menjaju, odnosno ostaju na dosadašnjem nivou, ukupne prosečne cene. Nove tarife će se primenjivati od 1. oktobra 2017.

BEOGRAD, 31. avgust 2017. - Saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga EMS AD

Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj u četvrtak, 31. avgusta 2017. dao saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga koju je doneo operator prenosnog sistema, „Elektromreža Srbije“ AD, Beograd. Odobrenim cenovnikom su obuhvaćene nestandardne usluge, koje predstavljaju povremene usluge, odnosno one koje operator sistema pruža na zahtev kupca, odnosno korisnika sistema ili usluge u cilju otklanjanja posledica postupanja kupca odnosno korisnika sistema suprotno propisima, a koje nisu obuhvaćene kroz cenu pristupa sistemu ili kroz troškove priključenja.

BEOGRAD, 31. avgust 2017. - Saglasnost na Odluku o novim cenama električne energije za garantovano snabdevanje

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 31. avgusta 2017. dao saglasnost na Odluku o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje koju je doneo v.d. direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Ovom odlukom se cene električne energije za domaćinstva i male kupce povećavaju prosečno za 2% od 01. oktobra 2017.

BEOGRAD, 4. avgust 2017. - Sertifikovan operator prenosnog sistema električne energije “Elektromreža Srbije”

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj dana 4. avgusta 2017. godine, postupajući po zahtevu Akcionarskog društva Elektromreža Srbije doneo Odluku kojom se ovom Društvu izdaje sertifikat kao operatoru prenosnog sistema električne energije.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije