Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

25.07.2017

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE KOJOM SE UTVRĐUJE PROGRAM OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ZA PERIOD 2017. DO 2013. GODINE 

I

 

IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA PERIOD 2017. GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

U Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o Predlogu uredbe o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike za period 2017. do 2023. godine i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu.

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine usvojena je u decembru 2015. godine i definiše osnovne okvire energetske politike Srbije u narednom periodu, podsetila je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović, otvarajući javnu raspravu u PKS. Strategija je bazirana na nekoliko ključnih aspekata: - na obaveze Republike Srbije koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, i politici Republike Srbije, u pogledu pridruživanja Evropskoj Uniji; - na obezbeđenje sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima, na osnovu raspoloživih energetskih resursa i potencijala, kao i na neophodnost daljeg razvoja energetskog sektora i njegovog mrežnog i tržišnog uvezivanja sa regionom, u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama.

Skup u PKS posvećen je predstavljanju Programa ostvarivanja Strategije kojim se detaljno razrađuje Strategija razvoja energetike. Dokument sadrži tri važna poglavlja.

Jedno je poglavlje kojim se definišu strateški energetski projekti. Tim poglavljem se implementira Uredba 347 Evropske Unije o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, čime će se omogućiti brža realizacija projekata od strateškog značaja na nacionalnom i regionalnom nivou, istakla je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

Ona je navela i poglavlje kojim se definišu ciljevi, indikatori, mere, aktivnosti i projekti, i to za sve oblasti energetike: električnu, kao i toplotnu energiju, obnovljive izvore energije, ali i ugalj, naftu, prirodni gas i energetsku efikasnost. Trećim poglavljem predstavlja se lista projekata koji su predmet Programa ostvarivanja strategije prema prioritetu.

Ministarstvo rudarstva i energetike nastojalo je da pripremi realan, operativan dokument, što opet znači da je, kao takav, podložan promeni i stalnom unapređenju. Dokumentom se jasno iskazuje potreba unapređenja «energetskog miksa» Srbije, u cilju dostizanja održivog razvoja energetike i uvažavanja aspekta zaštite životne sredine.

Naime, predviđeno je povlačenje iz rada 8 termoblokova, a najveći deo novih kapaciteta za proizvodnju električne i toplotne energije, čija izgradnja je predviđena Programom ostvarivanja strategije, su kapaciteti bazirani na obnovljivim izvorima energije. Definisani su i projekti modernizacije postojećih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne i toplotne energije, u cilju unapređenja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Međutim, treba da budemo svesni da promene ne mogu da nastanu preko noći, već da je u pitanju duži proces, naglasila je Mirjana Filipović.

Ona je istakla da je veoma važno imati u vidu veličinu i strukturu energetskog sektora i s tim u vezi, realne mogućnosti razvoja srpske energetike s jedne strane, i obezbeđenje sigurnosti snabdevanja sa druge. Naime, ukupna potrošnja primarne energije iznosi oko 15 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje.

Raspoloživi energetski potencijal obnovljivih izvora energije je procenjen na 5.65 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje a proizvodnja električne energije zadovoljava domaće potrebe, pri čemu je 70 odsto ove proizvodnje iz termosektora, 30 odsto je iz hidrosektora, dok je po pitanju nafte i gasa, Srbija visoko uvozno zavisna. Sa druge strane, Srbija se graniči sa 8 zemalja i ima geopolitički položaj koji nije dovoljno iskorišćen, podsetila je, u PKS, državni sekretar Mirjana Filipović.

U postupku izrade dokumenta obavljene su konsultacije sa svim vodećim energetskim kompanijama, i Agencijom za energetiku a kao podloga, korišćena su sva neophodna i raspoloživa dokumenta. Početkom maja 2017. godine, sprovedene su javne konsultacije radi uključivanja javnosti u izradu ovog dokumenta a pored toga, organizovana je javna rasprava koja će trajati mesec dana, što je nastavak dosadašnje prakse ovog ministarstva - da na krajnje transparentan način, uz maksimalno uključivanje i uvažavanje javnosti, definiše svoja strateška dokumenta.

Filipovićeva je učesnike skupa podsetila da je u procesu izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije, javna rasprava trajala gotovo tri meseca, da je organizovano 7 skupova u 4 grada Srbije (Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu), kao i da je organizovan skup posebno za diplomatski kor, Delegaciju Evropske Unije i Energetsku zajednicu. Strategija je predstavljena i Evropskoj Komisiji 2014. Godine.

Cilj Ministarstva rudarstva i energetike je, verujem, isti za sve - a to je da svojim radom doprinesemo napretku, boljem životu i lepšoj životnoj sredini svih nas, jer svi živimo u istoj zemlji, zaključila je državni sekretar ministarstva, Mirjana Filipović uz poziv da učinimo ovaj dokument što je moguće kvalitetnijim.

Izvor: Ministartstvo rudarstva i energetike