Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

31.03.2017

JAVNA KONSULTACIJA: plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2017-2026. godinaAgencija za energetiku Republiku Srbije objavila je 31.3.2017. godine javne konsultacije o Planu razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2017-2026. godina, koji je Agenciji dostavio operator prenosnog sistema EMS A.D. Javne konsultacije o ovom predlogu desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema se sprovode do 28.4.2017. godine.

BEOGRAD, 10. februar 2017. - Izmene i dopune Pravila o promeni snabdevača

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je, na sednici od 10. februara 2017. godine, Odluku o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača. Izmenama i dopunama Pravila dodatno se preciziraju već postojeće odredbe sa ciljem obezbeđivanja njihove pravilne primene i  usklađivanja sa Zakonom u pogledu trajanja postupka promene snabdevača.

BEOGRAD, 26. januar 2017. - AERS: Certifikat EMS a.d. za operatora prenosnog sistema električne energije

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, u skladu sa. Zakonom o energetici i Aktima AERS, na sednici od 26. januara 2017. godine, doneo je Odluku kojom se Akcionarskom društvu Elektromreža Srbije (EMS a.d)  izdaje sertifikat kao operatoru prenosnog sistema električne energije, uz obavezu da u roku od 12 meseci preduzme sve potrebne aktivnosti pred nadležnim organima Republike Srbije radi usklađivanja pozitivnih propisa Republike Srbije u cilju ispunjenja uslova u pogledu nezavisnosti operatora prenosnog sistema, kao i radi upisa prava svojine na objektima koji čine prenosni sistem električne energije.

BEOGRAD, 29. decembar 2016. - Uputstvo o načinu i postupku davanja saglasnosti na akta na koje AERS daje saglasnost

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici 29. decembra  2016. godine doneo je Uputstvo o načinu i postupku davanja saglasnosti na akta na koje Agencija daje saglasnost i rokovima za dostavljanje podataka i dokumentacije. Donošenjem ovog akta Agencija za energetiku Republike Srbije je, saglasno zakonskim ovlašćenjima, donela sva akta iz svoje nadležnosti.

BEOGRAD, 29. decembar 2016. - Usvojene odluke u oblasti električne energije i prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 23. decembra 2016. godine odluku o izmeni i dopuni Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje,  Metodologiju za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, odluku o izmeni i dopuni Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje kao i odluku o cenama sistemskih usluga za 2017.godinu.

BEOGRAD, 12. decembar 2016. - Javna konsultacija: Plan razvoja transportnog sistema JUGOROSGAZ-TRANSPORT d.o.o za period 2017.-2026. godina

Agencija za energetiku Republiku Srbije objavila je 12.12.2016. godine javnu konsultaciju o Planu razvoja transportnog sistema JUGOROSGAZ-TRANSPORT d.o.o. Javne konsultacije o Predlogu desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sistema JUGOROSGAZ-TRANSPORT d.o.o. se sprovode do 26.12.2016. godine.

BEOGRAD, 12. decembar 2016. - AERS: „Yugorosgaz-transport“ dobio certifikat za nezavisnog operatora sistema prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je na sednici 12. decembra 2016. godine, u skladu sa Zakonom o energetici, Odluku  o sertifikaciji Društva sa ograničenom odgovornošću „Yugorosgaz-transport“ Niš, kao nezavisnog operatora sistema prirodnog gasa. „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o., ima  obavezu da u roku od 12 meseci preduzme sve potrebne aktivnosti pred nadležnim organima Republike Srbije radi usklađivanja Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u izgradnji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, Zakona o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i Zakona o energetici u cilju prilagođavanja svoje organizacije i poslovanja na način kojim se ispunjavaju uslovi za nezavisnog operatora sistema, kao i da dostavi desetogodišnji plan razvoja transportnog sistema, program nediskriminatornog ponašanja i akt kojim se obezbeđuju garancije koje će omogućiti finansiranje razvoja transportnog sistema.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije