Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Objave i vesti AERS i MRE

01.01.1970

Saglasnosti na Program usklađenosti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 10. juna godine, dao je saglasnost na Program usklađenosti za obezbeđivanje nediskriminatornog ponašanja Operatora distributivnog sistema, koji je doneo direktor „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd. Savet je odobrio i imenovanje lica odgovornog za praćenje usklađenosti Operatora distributivnog sistema.

Donošenje ovog Programa u „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, u skladu sa Zakonom o energetici, treba dodatno da obezbedi nezavisnost ovog privrednog društva u obavljanju delatnosti koja je prirodni monopol, od Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ koje je njegov osnivač.

BEOGRAD, 3. jun 2016. - AERS dostavio Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2015. godinu

Agencija za energetiku Republike Srbije dostavila je 30. maja 2015. Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2015. godinu, koji obuhvata  izveštaj o stanju u energetskom sektoru Srbije  u okviru nadležnosti Agencije i  izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Agencije. Izveštaj o energetskom sektoru Srbije obuhvata prikaz stanja i aktivnosti u domenu tržišta električne energije i prirodnog gasa i delom nafte i naftnih derivata, sigurnosti snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom, aktivnosti u okviru delatnosti od opšteg interesa i zaštite kupaca električne energije i prirodnog gasa.

LjUBLjANA, 2. jun 2016. - ACER: Nezavisnost i nedovoljna sredstva blokiraju ispunjenje misije energetskih regulatora

Agencija za saradnju energetskih regulatora (ACER) objavila je 2. juna Preporuku Evropskom parlamentu, Savetu Evrope i Evropskoj komisiji naglašavajući značaj očuvanja nezavisnosti nacionalnih regulatornih tela i samog ACER -a.

BEOGRAD, 27. maj 2016. - Novo smanjenje cene gasa za javno snabdevanje

Od 1. juna 2016. godine, cene prirodnog gasa za sve kupce u Srbiji koji imaju pravo na javno snabdevanje biće snižene u proseku za 4,0 odsto, a za domaćinstva 3,6 odsto, pošto je Savet Agencije za energetiku u petak, 27. maja, dao saglasnost na odluke 33 javna snabdevača o  promeni ovih cena. Od juna 2015. godine, ovo je peto smanjenje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje, nakon čega će prosečne cene za ove kupce biti niže za preko 36%  u odnosu na cene iz tog meseca.

BEOGRAD, 19. april 2016. - Metodologija za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) usvojio je 19. aprila Metodologiju za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa. Ovom metodologijom, kojom se ona usklađuje sa Zakonom o energetici, utvrđuju se na isti način kako je to bilo utvrđeno i u prethodnoj metodologiji, bliži kriterijumi za obračun troškova priključenja objekta  krajnjeg  kupca  i  proizvođača  prirodnog  gasa,   odnosno  biogasa    na  sistem  za  transport prirodnog gasa,  odnosno distributivni sistem.

BEOGRAD, 1. april 2016. - Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) na sednici održanoj 1. aprila 2016. godine doneo je Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera. Pravni osnov za donošenje pravilnika sadržan je u Zakonu o energetici, uključujući i određivanje roka nakon koga će se  iz registra brisati izrečene mere. 

BEOGRAD, 26. februar 2016. - Javna konsultacija o predlogu pravilnika o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera

Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je dana 26. februara 2016. godine javnu konsultaciju za Predlog pravilnika o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera.

Javna konsulatacija o Predlogu pravilnika sprovodi se  u periodu od 29. februara 2016. godine do 12. marta 2016. godine.

BEOGRAD, 17. februar 2016. - SEEPEX uspešno pokrenuo srpsko Dan-unapred tržište

Berza električne energije u Srbiji i jugoistočnoj Evropi - SEEPEX je u sredu, 17. februara  pokrenula srpsko Dan-unapred tržište električne energije, koje će, kako se očekuje, povećati obim trgovine električnom energijom u celom regionu.Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije